Bildiri Göndermek için tıklayınız http://www.vih2019.org/ob/

Kongre Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine Uygundur.

Akademik Teşvik 2018

Doçentlik Başvuru Kriterleri Nisan 2018

2. Uluslararası - 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

Kongresi bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.

Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Orijinal çalışmalar, olgu sunumları ve retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.

Web sayfasından doldurularak gönderilen bildiri önerileri, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınacak olup, kabul edilmesi halinde mail yolu ile bilgi verilecek ve kabul mektubu gönderilecektir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.

Bilimsel Komite, başvurulan sözlü bildiriyi poster bildiriye çevirme önerisinde bulunabilir.

Posterler 90x120 cm boyutlarında hazırlanmalı dijital ortamda yayınlanmaya uygun olmalıdır.

Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kabul edilen bildirilerde yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.

Son bildiri gönderme tarihi 20 Eylül 2019’dur.

Gönderilen bildirilerin üzerinde değişlik yapılamaz.

Bildirilerin hazırlanmasında uyulması gereken kurallar.

Genel kurallar

Bütün bildiriler İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Yurt içinden sunulan bildiriler Türkçe olarak da sunulmalıdır. Bildiriler çift satır aralığı, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanarak yazılmalıdır. Yazılar Word formatında olmalıdır. Araştırma makaleleri “özet, giriş, materyal ve metotlar, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumları; “özet, giriş, olgu, tartışma ve kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemelerde; “özet, giriş, sonuç ve kaynaklar” bölümleri bulunmalıdır.

Başlık sayfası

Başlık sayfasında, makalenin başlığı, çalışmaya doğrudan katkıda bulunan yazarların adları ve soyadları yazılmalıdır. Yazar adlarının altında çalıştığı kurum, adresi ve e-postası verilmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşlar da belirtilmelidir.

Özet

Özet, araştırma makalelerinde ve derlemelerde 300 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmamalıdır. Araştırmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonucunu içermelidir. Olgu sunumlarında bu bölümlere gereksinim yoktur.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler özetin hemen sonrasında ayrı bir satırda verilmelidir. Başlıkta kullanılmayan, çalışmayla ilgili en fazla 5 kelime ya da terim anahtar kelime olarak sunulabilir.

Giriş

Giriş bölümü çalışmanın dayanağını ve bu çalışmanın neden gerekli olduğunu açıklamalıdır. Ayrıca çalışmanın amacı bu bölümün sonunda, ayrı bir paragraf olarak açıkça belirtilmelidir.

Materyal ve metotlar

Materyal ve metotlar bölümünde, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrar edebilmesi için yeterli bilgi verilmelidir. Çalışmada kullanılan hayvanların sayısı, yaşı, cinsiyeti, ırkı veya soyları belirtilmelidir. Deneylerde kullanılan tüm ürün veya ekipmanların kaynağı belirtilmelidir. Üretici firmanın adı, şehri ve ülkesi metinde ilk geçtiği yerde parantez içinde sunulmalıdır. Ölçü birimleri yazılırken uluslararası sistem (SI) kullanılmalıdır. Kullanılan istatistiksel yöntemler ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hayvan bakım kurallarına atıfta bulunulmalıdır.

Bulgular

Bu bölüm deneyden elde edilen verileri içermelidir. Şekil, grafik veya tablolarla desteklenebilir. İstatistiksel olarak önemli noktalar vurgulanmalıdır.

Tablolar

Her tablo ayrı bir sayfada verilmeli ve kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Tablo başlıkları ardışık olarak isimlendirilmelidir (Tablo 1, Tablo 2 gibi). Tabloda kısaltma kullanılırsa, kısaltmaların açık ifadeleri tablonun altındaki dipnotta alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin; ASD = atriyal septal kusur; PS = pulmoner stenos; VSD = ventriküler septal kusur.

Grafikler

Her grafik ayrı bir sayfada verilmeli ve kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Metin içinde ardışık olarak isimlendirilmelidir. Şekil 1, Şekil 2 gibi Başlık figürün altında yer almalıdır. Kısaltmalar kullanılıyorsa, bu kısaltmaların açık formu şeklin altına alfabetik sırayla yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde, uygun birimlerle birlikte bir ölçek çubuğu verilmelidir. Başka kaynaklardan kullanılan fotoğraf, resim veya grafikler için gerekli izinler alınmış olmalıdır. Tüm resim ve çizimler JPEG formatında hazırlanmalıdır.

Tartışma

Bu bölümünde çalışmadan elde edilen veriler yorumlanmalıdır. Yazarlar, verileri tartışırken spekülasyon yapabilir, ancak elde edilen sonuçların ötesine geçilmemelidir.

Sonuç

Bu bölümde çalışmanın esas sonucu açıkça belirtilmeli ve alana olan katkısı vurgulanmalıdır.

Teşekkürler

Yazar (lar), bu bölümde çalışmaya destek sağlayan kişi veya kuruluşlara teşekkür edebilir.